SLUŽBY PROFESIONÁLNĺHO MANAŽERA

Dočasný

vrcholový rozvojový operativní krizový

management

Můj profil

~ žádný úkol není příliš velký na to, abychom jej společně nedokázali vyřešit ~

Základní charakteristika profesních realizací       

 • Korporátní akvizice
 • Uvedení výrobků na retailový trh vč. přípravy komunikačních marketingových kampaní
 • Řízení společnosti – výkon funkce statutárního orgánu obchodní korporace
 • Tvorba a realizace růstových strategií a projektů
 • Tvorba prodejních týmů regionálních manažerů a obchodních zástupců
 • Zavádění automatice výrobních linek
 • Certifikace výrobních firem
 • Dotační programy
 • Útlumové programy, konsolidace
 • Předlužení, věřitelé
 • Ukončení činnosti firem

Pár bodů o mně

 • vzdělání univerzitní, Mgr.
 • Vysoká škola ekonomická v Praze
 • věk: 37
 • praxe: 15
 • aktivní komunikace: čeština, angličtina
Hlavní specializace: řízení podniku, tvorba a realizace podnikatelských záměrů, akvizice, krizové řízení
Foto

Pracuji jako zcela nezávislý profesionální manažer, z hlediska právního vztahu s firmou pak jako OSVČ, nebo jako právnická osoba, dle přání a výhodnosti pro klienta. Pro daný konkrétní úkol je pak zvolena nejvhodnější organizační forma, tedy denní účast ve firmě, nebo výkon práce v terénu a konzultace v sídle firmy, v případě akvizic pak přímo v sídle a závodech prověřovaných či zakupovaných společností. Externě spolupracuji s řadou výborných a prověřených právníků a daňových poradců. Pro větší úkoly skládám tým většinou jak z kmenových pracovníků firmy tak  externích odborných spolupracovníků. Vždy zcela individuálně s ohledem na konkrétní situaci a konkrétní úkol, záměr a cíl.

Rád pracuji v oborově širokém spektru, každý nový úkol je pro mne novou výzvou.  Při jeho řešení garantuji zkušenost, rychlou orientaci v problematice, řešení úkolu v souvislostech celkové činnosti firmy, dynamiku, jednoznačnou orientaci na výsledek a pevný tah na branku.

Pěkný a úspěšný den přeji.

Řízení firmy

 • firemní management
 • lidské zdroje
 • organizační systémy
 • zavádění nových výrob, technologií
 • certifikace

Krizové řízení

 • realizace záměrů v časových limitech
 • převzetí řízení při dočasném výpadku manažerské
  struktury
 • věřitelé

Akvizice

 • strategie nákupu/prodeje
  firmy
 • příprava akvizičního plánu
 • realizace akvizičních jednání
 • due dilligence
 • implementace akvizičních aktiv

Konsolidace

 • restrukturalizace
 • reorganizace
 • vnitrokoncernové fúze a optimalizace

Rozvojové programy

 • strategické cíle
 • rozvojové koncepce
 • prorůstový management

Založení firmy

 • konzultace právní problematiky
 • analýza záměru, SWOT
 • příprava zakládací dokumentace
 • založení (nákup) právnické osoby

Podnikatelské záměry

 • podnikatelská strategie
 • podnikatelský plán
 • start up
 • zahájení činnosti firmy
 • implementace nových podnikatelských záměrů

Ukončení firmy

 • fúze
 • prodej
 • likvidace
 • řízení firmy směřující k zabezpečení jejího komplexního fungování, rozvoji a ziskovosti
 • řízení firmy pro dosažení konkrétního cíle v daném čase
 • organizační, pracovní, mzdový řád (tzv. vnitřní předpis právnické osoby)
 • definice obsahu vnitřního předpisu dle velikosti, charakteru a potřeb firmy

zpracování návrhu vnitřního předpisu, pracovní skupina, právní validace, implementace

vhodné zejména pro situace

 • absence vnitřního předpisu (v rozsahu daném zákonnými normami je pro soukromoprávní i veřejnoprávní firmu povinný)
 • změna vstupních parametrů ovlivňujících stávající vnitřní předpis
 • růst firmy a nutnost přípravy a implementace nových částí vnitřního předpisu (požární řád a požární poplachové směrnice, krizový plán, traumatologický plán, inventarizační a skartační řád, bezpečnostní předpisy, metodické předpisy, provozní řád)

výkon funkce statutárního orgánu (pouze na základě individuální dohody)

vhodné zejména pro situace

 • neplánovaného výpadku činnosti kmenového manažera (změna pozic, odchod, nedohoda, nemoc)
 • překlenutí období po ukončení činnosti kmenového manažera a zahájení činnosti jeho nástupce
 • růst společnosti formou akvizice (zakoupení jiné firmy, kapitálový vstup do jiné firmy) je dnes naprosto běžný nejenom u velkých a středních, ale i malých či velmi malých (mikro) společností, pro provedení akvizice dnes není žádná firma příliš malá
 • zjištění vstupních možností pro provedení akvizice (pozice současného majitele, vstupní parametry – cena, čas, limity, uzlové či kritické body)
 • příprava a realizace „due dilligence“
 • vytvoření a vedení týmu pro akvizici z pracovníků a zástupců zakupované firmy i akvizitora
 • sestavení akvizičního plánu
 • kontrola realizace akvizičního plánu
 • implementace akvizice do podnikatelského systému akvizitora

vhodné zejména pro situace

 • rychlé zvýšení tržního podílu
 • investice jako budoucí úspora finančních prostředků oproti cestě soupeření s konkurencí
 • zhodnocení volných finančních prostředků
 • získání tržní komparativní výhody formou zesílení firmy
 • příprava struktury rozvojového plánu směřujícího k růstu firmy a její ziskovosti
 • příprava a zahájení činnosti rozvojového týmu
 • marketingová strategie, oblast průmyslového vlastnictví

vhodné zejména pro situace

 • plánovaný, strategický a perspektivní růst firmy, jejího tržního podílu a ziskovosti
 • analytika a vstupní diagnostika zájmového trhu
 • zpracování podnikatelského záměru dle záměrů investora
 • zpracování SWOTT analýzy
 • řízení vstupní fáze realizace podnikatelského záměru

vhodné zejména pro situace

 • příprava a vstupní etapa realizace podnikatelského záměru zpracovaného investorem
 • příprava nového podnikatelského záměru pro investora
 • diagnostika a analytika zamýšlených investic
 • řízení firmy směřující k překlenutí vývojově negativní situace (ekonomické, personální, organizační, odbytové)
 • zajištění realizace všech nutných činností, minimalizace nákladů a škod, zastavení sestupného trendu, stabilizace, nastartování pozitivního trendu

vhodné zejména pro situace

 • negativní vývoj v oblasti výrobní, odbytové, ekonomické, personální, organizační buď ve stadiu symptomů či reálného dosažení stadia sestupného trendu
 • nemožnost zajištění nebo nedostatečná možnost zajištění ze strany kmenového managementu; vyhoření kmenového managementu pro řešení dané situace
 • analýza současného stavu a požadovaného vývoje (cílového stavu)
 • příprava alternativ postupu
 • výběr optimální alternativy, příprava a realizace konsolidačního plánu

       vhodné zejména pro situace

 • řešení tržních turbulencí
 • reakce na potup konkurence
 • řešení vztahu s dodavateli
 • řešení vztahu s věřiteli
 • nastartování nové etapy činnosti a rozvoje firmy
 • zakládání firem a spolků v zastoupení investora
 • příprava zakladatelské dokumentace (návrh stanov, společenské smlouvy)
 • spolupráce s notáři, advokáty, zastupování před obchodním či spolkovým rejstříkem

       vhodné zejména pro situace

 • úspora času, koordinace, optimalizace a koncentrace činností při zakládání firmy či spolku
 • volba optimální varianty s ohledem na podnikatelský záměr
 • problematika právní úpravy ukončení činnosti firmy, formy ukončení činnosti, narovnání, vyrovnání, prodej, fůze, likvidace, výmaz z obchodního rejstříku
 • příprava kompletních dokumentací pro ukončení činnosti firmy
 • zastupování majitele při jednání v právní oblasti, daňové oblasti, vztahu k příslušným institucím, daňové a účetní aspekty jednotlivých forem

       vhodné zejména pro situace

 • profesionální zastupování majitele firmy či statutárního orgánu v jednáních v rámci celého spektra subjektů při ukončení činnosti firmy
 • jednání a uzavírání dohod s věřiteli

Kontakt

Mgr. Jan Interim

jan.interim@interimprofi.cz

Název firmy - jméno:
Email :
Tel.:
Zpráva od Vás:
Jaké číslo je větší, 2 nebo 8? (antispam)